အေမရိက ခရီးစဥ္္

03 Oct 14 – 12Oct 14

UNITED STATES OF AMERICA ခရီးစဥ္ ေစ်းႏႈန္း

 

Twin Sharing - US$ 5,000 per person
Single Room - US$ 5,700 per person
Child under 11 years (with extra bed) - US$ 5,000 per person
Child under 2 years (without extra bed) - US$ 4,200 per person

မွတ္ခ်က္း1.) Visa Fee - US$ 160 + 32 per person ကို Visa Section သို႔သီးၿခားထပ္မံေပးေဆာင္ ရပါမည္။

- ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါရန္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းပါကစရံေငြ US$ 1,000 (non-refundable) ေပးသြင္းရပါမည္။
- 15 AUG 14 မတုိင္ခင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းပါကတစ္ဦးလွ်င္ US$ 100 discount ရွိပါသည္။
- က်န္ရွိေသာေငြကုိ Visa ရျပီးျပီးခ်င္းတြင္ အျပီးေပးေခ်ရပါမည္။
- VISA ရရွိၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ခရီးစဥ္မလိုက္ပါလိုပါကCancellation Charge အၿဖစ္ လက္က်န္ေငြ ကိုေပးသြင္းရပါမည္။

**လူၾကီးတစ္ဦးနွင္႔ ကေလးတစ္ဦး (၂ ဦးတည္း) Twin Sharing Room တြင္ေနမည္ဆိုပါကကေလးမွာလူၾကီးေစ်းနႈန္းေပးရပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
1. ေလယာဥ္လက္မွတ္ (Economy class) ၊ Tips for Drivers & Guides
2. အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစားအေသာက္နွင့္ လည္ပတ္သည့္ ေနရာမ်ား၏ ၀င္ေၾကးမ်ား
3. English Speaking Guide
4. ကုမၸဏီမွ Tour Leader တစ္ဦး
5. 4* အဆင့္ရွိ Hotel မ်ားတြင္ တည္းခုိျခင္း

ခရီးစဥ္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
1. ဟုိတယ္နွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ သီးသန္႔မွာယူေသာေရသန္႔ ၊ အျခားေသာအေအးနွင့္ alcohol မ်ား
2. ခရီးသည္မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ Laundry charges, Minibars, Room Services, Phone bills
3. Excess Baggage Charges
4. Tipping for Porter

မွတ္ခ်က္
1. အခ်ိဳ႕Hotel မ်ားတြင္ Porter service မပါ၀င္ပါ။